คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท12101 ภาษาไทย 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
2 อ12101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
4 ท15101 ภาษาไทย 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
5 ท16101 ภาษาไทย 0/2564 นางสุนันทินี แสนวิชา
6 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
7 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
8 ค16101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสุนันทินี แสนวิชา
9 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
10 ค12101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
11 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
12 ง12101 การงานอาชีพ2 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
13 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
14 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
15 ท13101 ภาษาไทย 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
16 ท16202 อ่านคล่องเขียนคล่อง1 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
17 อ16101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
18 ค13101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
19 ศ11101 ศิลปะ 0/2564 นางสาวณัฏฐณิชา ขันใจ
20 ท15202 อ่านคล่องเขียนคล่อง1 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
21 ศ16101 ศิลปะ 0/2564 นางสาวสุจิตรา สงคราม
22 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
23 อ12202 คำศัพท์แสนสนุก2 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
24 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
25 ส16102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
26 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวสุจิตรา สงคราม
27 ท14101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวสุจิตรา สงคราม
28 ส14102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
29 ศ15101 ศิลปะ 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
30 ส13102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
31 ง16101 การงานอาชีพ6 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
32 ศ13101 ศิลปะ 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
33 ศ14101 ศิลปะ 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
34 ง15101 การงานอาชีพ5 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
35 ง13101 การงานอาชีพ3 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
36 อ16202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
37 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
38 ก59722 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นางสุนันทินี แสนวิชา
39 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
40 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
41 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
42 ท11101 ภาษาไทย 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
43 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
44 ค11101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
45 ท14202 อ่านคล่องเขียนคล่อง1 0/2564 นางสาวสุจิตรา สงคราม
46 อ11101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
47 ท12202 อ่านออกเขียนได้2 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
48 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
49 อ14101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
50 อ15101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
51 ส11102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
52 อ14202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
53 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
54 อ15202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
55 ง11101 การงานอาชีพ1 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
56 ส15102 ประวัติศาสตร์ 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
57 ก60634 ชุมนุม 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
58 ก60663 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
59 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
60 ก60698 แนะแนว/คุณธรรม 0/2564 นางกัลยา สุริยะโชติ
61 ท11202 อ่านออกเขียนได้1 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
62 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
63 ก60904 แนะแนว/คุณธรรม 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
64 อ11202 คำศัพท์แสนสนุก 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
65 ก60988 ชุมนุม 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
66 ก61042 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นางสาวทยิดา ตั้งกิจวิบูรณ์
67 ก61043 ชุมนุม 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
68 ก61044 ชุมชุม 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
69 ก61070 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
70 ง14101 การงานอาชีพ4 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
71 ก61108 แนะแนว/คุณธรรม 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
72 ก61138 ชุมนุม 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
73 ก61160 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
74 ก61160 ลูกเสือ/ยุวกาชาด 0/2564 นายพนาสัน กันธิยะ
75 ก61178 แนะแนว/คุณธรรม 0/2564 นางบุษบา ทะนันชัย
76 ค15101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสุนันทินี แสนวิชา
77 ค14101 คณิตศาสตร์ 0/2564 นางสุนันทินี แสนวิชา
78 อ13101 ภาษาอังกฤษ 0/2564 นางสาวอรณิชา นภัสรพี
79 ก64693 ลูกเสือ ยุวกาชาด 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
80 ท13102 อ่านออกเขียนได้ 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
81 อ13202 คำศัพท์แสนสนุก3 0/2564 นางสิริรัตน์ ปัญญาติ๊บ
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

147 หมู่14
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053737431

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านทุ่งหลวง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon