ข้อมูลรายวิชาอ่านออกเขียนได้

ข้อมูลรายวิชาอ่านออกเขียนได้
ชื่อวิชา :
อ่านออกเขียนได้
รหัสวิชา :
ท13102
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน