ข้อมูลรายวิชาแนะแนว/คุณธรรม

ข้อมูลรายวิชาแนะแนว/คุณธรรม
ชื่อวิชา :
แนะแนว/คุณธรรม
รหัสวิชา :
ก61178
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
0 ชม. / ภาคเรียน0 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา