ข้อมูลรายวิชาลูกเสือ/ยุวกาชาด

ข้อมูลรายวิชาลูกเสือ/ยุวกาชาด
ชื่อวิชา :
ลูกเสือ/ยุวกาชาด
รหัสวิชา :
ก61042
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
0 ชม. / ภาคเรียน0 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา