ข้อมูลรายวิชาคำศัพท์แสนสนุก

ข้อมูลรายวิชาคำศัพท์แสนสนุก
ชื่อวิชา :
คำศัพท์แสนสนุก
รหัสวิชา :
อ11202
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
เพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน