ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4
รหัสวิชา :
ว14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน