ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2
รหัสวิชา :
ส12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 คะแนนเก็บ2 2/2564