ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4

ข้อมูลรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4
ชื่อวิชา :
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4
รหัสวิชา :
ส14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มศาสนา
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน