ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 3
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา 3
รหัสวิชา :
พ13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
0.5 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
10 ชม. / ภาคเรียน20 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน